ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,997 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,095 4.98
เตี้ย  771 3.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,727 7.85
ผอมและเตี้ย  666 3.03
อ้วนและเตี้ย  577 2.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,161 78.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $