ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,126 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,191 5.38
เตี้ย  655 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,108 9.53
ผอมและเตี้ย  317 1.43
อ้วนและเตี้ย  354 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,501 79.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $