ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,148 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,200 5.42
เตี้ย  790 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,978 8.93
ผอมและเตี้ย  605 2.73
อ้วนและเตี้ย  478 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,097 77.19 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $