ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,119 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,567 7.08
เตี้ย  942 4.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,118 9.58
ผอมและเตี้ย  442 2.00
อ้วนและเตี้ย  500 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,550 74.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $