ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,557 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,263 5.60
เตี้ย  880 3.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,922 8.52
ผอมและเตี้ย  388 1.72
อ้วนและเตี้ย  430 1.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,674 78.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $