ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,965 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  966 5.38
เตี้ย  565 3.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,935 10.77
ผอมและเตี้ย  402 2.24
อ้วนและเตี้ย  419 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,678 76.14 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $