ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,747 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,811 7.96
เตี้ย  1,175 5.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,174 9.56
ผอมและเตี้ย  577 2.54
อ้วนและเตี้ย  386 1.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,624 73.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $