ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,580 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,646 5.56
เตี้ย  832 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,435 8.23
ผอมและเตี้ย  456 1.54
อ้วนและเตี้ย  423 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,788 80.42 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $