ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,585 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,170 7.33
เตี้ย  1,243 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,802 9.47
ผอมและเตี้ย  850 2.87
อ้วนและเตี้ย  638 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,882 73.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $