ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,398 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,667 5.48
เตี้ย  1,173 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,352 7.74
ผอมและเตี้ย  718 2.36
อ้วนและเตี้ย  562 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,926 78.71 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $