ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  27,384 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,676 6.12
เตี้ย  799 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,584 9.44
ผอมและเตี้ย  572 2.09
อ้วนและเตี้ย  583 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,170 77.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $