ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,472 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,342 7.69
เตี้ย  1,440 4.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,583 8.48
ผอมและเตี้ย  920 3.02
อ้วนและเตี้ย  756 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,431 73.61 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $