ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,406 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,638 5.57
เตี้ย  711 2.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,543 8.65
ผอมและเตี้ย  728 2.48
อ้วนและเตี้ย  742 2.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,044 78.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $