ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,429 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,693 5.75
เตี้ย  700 2.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,694 9.15
ผอมและเตี้ย  809 2.75
อ้วนและเตี้ย  909 3.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,624 76.88 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $