ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,145 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,242 7.69
เตี้ย  1,193 4.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,384 8.18
ผอมและเตี้ย  1,296 4.45
อ้วนและเตี้ย  1,093 3.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,937 71.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $