ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,315 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,253 7.69
เตี้ย  1,201 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,410 8.22
ผอมและเตี้ย  1,303 4.44
อ้วนและเตี้ย  1,093 3.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,055 71.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $