ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  29,943 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,649 5.51
เตี้ย  895 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,161 7.22
ผอมและเตี้ย  716 2.39
อ้วนและเตี้ย  689 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,833 79.59 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $