ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  23,120 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,359 5.88
เตี้ย  683 2.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,960 8.48
ผอมและเตี้ย  480 2.08
อ้วนและเตี้ย  350 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,288 79.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $