ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,012 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,405 8.01
เตี้ย  1,239 4.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,295 7.65
ผอมและเตี้ย  820 2.73
อ้วนและเตี้ย  875 2.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,378 74.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $