ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,345 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  815 4.44
เตี้ย  338 1.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,909 10.41
ผอมและเตี้ย  222 1.21
อ้วนและเตี้ย  149 0.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,912 81.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $