ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,359 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  816 4.44
เตี้ย  394 2.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,451 13.35
ผอมและเตี้ย  282 1.54
อ้วนและเตี้ย  215 1.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,201 77.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $