ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,338 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,173 6.40
เตี้ย  514 2.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,718 14.82
ผอมและเตี้ย  339 1.85
อ้วนและเตี้ย  408 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,186 71.91 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $