ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,356 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,174 6.40
เตี้ย  515 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,721 14.82
ผอมและเตี้ย  339 1.85
อ้วนและเตี้ย  408 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,199 71.91 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $