ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,314 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,172 6.40
เตี้ย  514 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,718 14.84
ผอมและเตี้ย  339 1.85
อ้วนและเตี้ย  408 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,163 71.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $