ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,361 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  829 4.28
เตี้ย  530 2.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,938 10.01
ผอมและเตี้ย  375 1.94
อ้วนและเตี้ย  331 1.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,358 79.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $