ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,946 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  898 5.00
เตี้ย  317 1.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,405 13.40
ผอมและเตี้ย  216 1.20
อ้วนและเตี้ย  150 0.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,960 77.79 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $