ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,357 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,350 6.97
เตี้ย  990 5.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,647 13.67
ผอมและเตี้ย  896 4.63
อ้วนและเตี้ย  1,003 5.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,471 64.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $