ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  36,370 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,735 4.77
เตี้ย  1,171 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,301 9.08
ผอมและเตี้ย  1,074 2.95
อ้วนและเตี้ย  1,186 3.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,903 76.72 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $