ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  35,922 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,865 5.19
เตี้ย  1,291 3.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,216 8.95
ผอมและเตี้ย  1,053 2.93
อ้วนและเตี้ย  944 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,553 76.70 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $