ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  35,967 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,888 5.25
เตี้ย  1,413 3.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,620 7.28
ผอมและเตี้ย  1,417 3.94
อ้วนและเตี้ย  1,539 4.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,090 75.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $