ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  35,518 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,844 5.19
เตี้ย  1,135 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,718 10.47
ผอมและเตี้ย  1,129 3.18
อ้วนและเตี้ย  1,072 3.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,620 74.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $