ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  36,219 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,368 6.54
เตี้ย  1,609 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,354 9.26
ผอมและเตี้ย  1,833 5.06
อ้วนและเตี้ย  2,050 5.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,005 69.04 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $