ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  7,647 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  453 5.92
เตี้ย  582 7.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  302 3.95
ผอมและเตี้ย  353 4.62
อ้วนและเตี้ย  214 2.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,743 75.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $