ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  7,652 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  529 6.91
เตี้ย  657 8.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  321 4.19
ผอมและเตี้ย  252 3.29
อ้วนและเตี้ย  140 1.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,753 75.18 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $