ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  7,622 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  662 8.69
เตี้ย  773 10.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  312 4.09
ผอมและเตี้ย  338 4.43
อ้วนและเตี้ย  237 3.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,300 69.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $