ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  7,329 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  543 7.41
เตี้ย  628 8.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  289 3.94
ผอมและเตี้ย  348 4.75
อ้วนและเตี้ย  224 3.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,297 72.27 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $