ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  7,447 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  582 7.82
เตี้ย  469 6.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  364 4.89
ผอมและเตี้ย  361 4.85
อ้วนและเตี้ย  180 2.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,491 73.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $