ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  7,865 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  670 8.52
เตี้ย  807 10.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  347 4.41
ผอมและเตี้ย  515 6.55
อ้วนและเตี้ย  314 3.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,212 66.27 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $