ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,269 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,295 8.48
เตี้ย  1,507 9.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  501 3.28
ผอมและเตี้ย  1,196 7.83
อ้วนและเตี้ย  474 3.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,296 67.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $