ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,252 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,530 10.03
เตี้ย  1,602 10.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  510 3.34
ผอมและเตี้ย  1,428 9.36
อ้วนและเตี้ย  521 3.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,661 63.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $