ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,209 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,695 11.14
เตี้ย  1,806 11.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  493 3.24
ผอมและเตี้ย  1,310 8.61
อ้วนและเตี้ย  585 3.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,320 61.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $