ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,948 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,521 9.54
เตี้ย  1,583 9.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  533 3.34
ผอมและเตี้ย  1,269 7.96
อ้วนและเตี้ย  521 3.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,521 65.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $