ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  3,863 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  331 8.57
เตี้ย  305 7.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  207 5.36
ผอมและเตี้ย  151 3.91
อ้วนและเตี้ย  95 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,774 71.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $