ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,017 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,901 11.87
เตี้ย  2,033 12.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  361 2.25
ผอมและเตี้ย  1,604 10.01
อ้วนและเตี้ย  871 5.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,247 57.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $