ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,291 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,883 8.45
เตี้ย  2,114 9.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,011 4.54
ผอมและเตี้ย  1,106 4.96
อ้วนและเตี้ย  514 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,663 70.27 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $