ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,604 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,979 9.16
เตี้ย  2,189 10.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  926 4.29
ผอมและเตี้ย  1,101 5.10
อ้วนและเตี้ย  461 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,948 69.19 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $