ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,974 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,299 10.46
เตี้ย  2,335 10.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  957 4.36
ผอมและเตี้ย  907 4.13
อ้วนและเตี้ย  441 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,035 68.42 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $