ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,025 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,160 9.81
เตี้ย  2,201 9.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  971 4.41
ผอมและเตี้ย  1,155 5.24
อ้วนและเตี้ย  409 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,129 68.69 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $