ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  22,224 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,895 8.53
เตี้ย  2,052 9.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,116 5.02
ผอมและเตี้ย  1,079 4.86
อ้วนและเตี้ย  474 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,608 70.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $