ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,108 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,351 10.63
เตี้ย  2,245 10.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  894 4.04
ผอมและเตี้ย  1,118 5.06
อ้วนและเตี้ย  420 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,080 68.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $