ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,995 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,130 10.28
เตี้ย  946 8.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  430 3.91
ผอมและเตี้ย  714 6.49
อ้วนและเตี้ย  117 1.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,658 69.65 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $