ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,001 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,398 12.71
เตี้ย  1,120 10.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  421 3.83
ผอมและเตี้ย  739 6.72
อ้วนและเตี้ย  165 1.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,158 65.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $