ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,787 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,606 14.89
เตี้ย  1,254 11.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  429 3.98
ผอมและเตี้ย  841 7.80
อ้วนและเตี้ย  177 1.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,480 60.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $