ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,010 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,606 14.59
เตี้ย  1,262 11.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  430 3.91
ผอมและเตี้ย  841 7.64
อ้วนและเตี้ย  177 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,694 60.80 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $